هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی
کانال این وبلاگ
شنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۰۰ ب.ظ

سبک هماهنگ - بـگـریـد زمیـن و بـگـریـد سـمـا

 • ۱۹۶ نمایش
 • سبک هماهنگ - بـگـریـد زمیـن و بـگـریـد سـمـا

   

  میثم مومنی نژاد     9 شب

  دریافت سبک  

  ورودیه محرم

  بـگـریـد زمیـن و بـگـریـد سـمـا            فلک نوحه خوان، سینه زن نیـنوا

  سلام عـلی شـاه شـیب الخـضیب            ســـلام عــلـی ســاکــن کــربــلا


  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ******

  بـر آن پـیـکـر پــاره پـاره سـلام            بر آن چـشـم پُـر از ستـاره سلام

  بر آن قـتـلگـاه پُر از بـوی سیب            بر آن زخم بیـش از شماره سلام

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ******

  به زخم تنت گریه‌ها مرهم است            هر آنچه به زخمت بگریم کم است

  عــزادار تـو مــادرت فــاطــمـه            عزای تو عـظما ترین ماتم است

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ******

  گدای توأم هر طلـوع و غـروب            مـنم زائـرت، قـبـرک فی قـلـوب

  بگریم که پیشانی‌ات خورده سنگ            بسوزم که لبهای تو خورده چوب

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

   

  ************ شهادت حضرت مسلم بن عقیل **************

  بـه دیــوار غـربـت نـهـادم سـرم            تـمـاشـایـی است، لـحـظـۀ آخـرم

  تن خسته‌ام آنـقـدر خورده سنگ            شکـسته در این کـوفه بال و پرم

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ***********************

  مـرا نـیـزه‌هـا بـسـتـه راه عـبـور            وفـا از دل کـوفـیـان گـشـته دور

  به جدت من از ظـلم این کوفیان            شکـایت نـمایـم به یـوم الـنـشـور

  حضور، شعور، نور، قبور، غیور، وفور، یوم النشور

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (2)

  ***********************

  به اشکـم اگر طـعـنه زد دشـمنـم            بـه روی زمـیـن گـر فـتـاده تـنـم

  نفس های من شد حسین یا حسین            ســر دارم و از تــو دم مـی‌زنـم

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ***********************

  اسیـرم به گـیـسـوی تو یـا حسین            مـنـم زنـده از بـوی تو یا حـسین

  چه در کـوچه‌ها و چه بالای دار            نـبـیـنم به جـز روی تو یا حسین

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ************** ورود اهل بیت به کربلا *****************

  رسـیـده بـوی کـربـلا بـر مـشـام            تـو ای سـرزمـیـن بــلا الـســلام

  از این قـافـله بوی هجـران رسد            بـه مـنـزل رسـیـد کـاروان امـام

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ***********************

  قــرار دلــم بــی‌قـــرارم مــکــن            بـه درد جــدایــی دچــارم مـکـن

  هـمه دلـخـوشـی‌ام به دنـیـا تویی            دوبــاره مــرا، داغــدارم مــکـن

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ***********************

  هـمـین جا بـبـوسـم گـلـوی تو را            بـبـیـنم روی خـاک، روی تو را

  هـمین جا ز گـودال خـون بشنوم            ز شمشیر و از نیزه، بوی تو را

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ***********************

  همین جا به خـون ساقی لشکـرم            بـه روی زمـیـن دسـت آب آورم

  به روی سرش جای ضرب عمود            کـنـار تـنـش نـوحه خـوان مادرم

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ***********************

  هـمین جا کـند خـواهـر من نگـاه            کـه قـاتـل رود جـانـب قــتـلـگـاه

  زنـد نـیـزه بـر بـوسـه گـاه نـبـی            زمین غرق خون آسمان غرق آه

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

   

   

  **********زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها*************

  خــرابـه نــشـیــنــان پــدر آمــده            شـب هـجـر مــا را سـحـر آمـده

  تـنـی بی کـفـن، مانده در کـربلا            سری غـرق خـون، از سفر آمده

  ابـتـا حـسین،  یا حـسین یا حـسین (3)

  ***********************

  اگـــر تــازیـــانــه زده دشـمـنـت            فــدای ســر تــو، فـــدای تــنــت

  بگو که کجا بر سرت خورده سنگ            بـگــو کـه بـریــده رگ گـردنـت

  ابـتـا حـسین،  یا حـسین یا حـسین (3)

  ***********************

  تــمـام تـنـم گــشـتـه نـیـلــوفـری            ز پـروانه‌ات، مانـده خـاکـستری

  خودت بین خوابم به من گفته‌ای            که امشب مرا همرهت می‌بـری

  ابـتـا حـسین،  یا حـسین یا حـسین (3)

  ***********************

  پدر جان زد این غصه آتش به جان            اسـیـری مــا، خــنــدۀ شـامـیــان

  در این روز غربت، عمویم کجاست            که می‌ترسم از خـولی و ساربان

  ابـتـا حـسین،  یا حـسین یا حـسین (3)

  ***********************

  بـبـیـن الــتــمـاس مــرا ای پــدر            قـسـم بـر تن نـیـلـی و چـشـم تـر

  بـمـان در کـنـارم اگـر مـی‌روی            بـه حـق عـمـویـم مـرا هـم بـبــر

  ابـتـا حـسین،  یا حـسین یا حـسین (3)

  *********** زبانحال سیدالشهدا با حضرت قاسم ************

  گـل من چه زیـبـا شـکـوفا شـدی            اجل شد عسل، غرق احلی شدی

  بنازد عـمـویت به جـنگ آوریـت            تو ای نو نـهـالـم چه رعـنا شدی

  گـل مـجتـبـی، ای یـتــیـم حـسـن (3)

  ***********************

  مزن دست و پا پیـش چـشم تـرم            مکـش پـا به روی زمین در برم

  گـل مـجــتـبـی ایـن تـن پـاره را            در آغـوش خود می‌بـرم تا حـرم

  گـل مـجتـبـی، ای یـتــیـم حـسـن (3)

  ***********************

  پر از خاک و خون خیمه گاهت شده            یـتـیـمـی تـو و این گـنـاهـت شده

  رسـیـده ز صـحـرا شـمـیم حـسن            عـجـب دیـدنی قـتـلـگـاهـت شـده

  گـل مـجتـبـی، ای یـتــیـم حـسـن (3)

  ***********************

  شــده مــاه مـن پــاره پــاره بـدن            گـل لالـه‌ام گـشـتـه نـقـش چـمـن

  عـمـو از غـمت شد اسیـر محـن            سـلامٌ عـلـی قـاسـم بـن الـحـسـن

  گـل مـجتـبـی، ای یـتــیـم حـسـن (3)

  ************ حضرت علی اصغرعلیه السلام **************

  شـده بــســتــه مــهــریـۀ مــادرم            عـطـش سایه کرده به چـشم ترم

  حـرم تـشـنه و تـشنه تر از حـرم            بُـوَد ای خـدا، نـازنـیـن اصـغـرم

  لالای اصغـرم، لایـی لایـی عـلی (3)

  ***********************

  دو چشم چو دریای تو دیدنی است            تـمـنـای بـابـای تـو دیـدنـی است

  اگـر چـه تــمـام حــرم تـشـنـه‌انـد            ترک های لـبهای تو دیـدنی است

  لالای اصغـرم، لایـی لایـی عـلی (3)

  ***********************

  فـلـک بـا دل مـا چه‌هـا کـرده‌ای            چه خـون بر دل لالـه‌ها کرده‌ای

  الـهـی بـسـوزی تـو ای حـرمـلـه            که طـفـلی ز مـادر جـدا کرده‌ای

  لالای اصغـرم، لایـی لایـی عـلی (3)

  ***********************

  زبانحال حضرت رباب (س)

  بـیا آسـمـان شـور بـاران بخـوان            بیا با دو چـشـمان گریان بخـوان

  بـــیــا مـــادری را تــســلا بـــده            بیا روضۀ طفـل عطـشان بخوان

  لالای اصغـرم، لایـی لایـی عـلی (3)

  ***********************

  دل مــادری را بـه مـحـنـت مـده            گـل سـرخ او را به غـارت مـده

  لب کـوچکی از عـطش پُـر شده            دگـر مــادرش را خـجـالـت مـده

  لالای اصغـرم، لایـی لایـی عـلی (3)

  ***********************

  عـلی هـسـتم و دست تو مـنـبـرم            به شمـشیرها گـو که من حـیدرم

  بـیا حـرمـلـه با سه شـعـبـه بـزن            ببـین که سپـر می‌شـود حـنـجـرم

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ***********************

  فـلـک تو اسـیـرم به دنـیا مـکـن            بـه گـهـوارۀ غـصه تـنـهـا مکـن

  نمی‌خـواهـم آبی، پـدر، جـان من            از این سـنگ دلـهـا تـمـنا مـکـن

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ************* حضرت علی اکبرعلیه السلام **************

  دلا گـریـه کن در عـزای حـسین            بخـوان نـوحـۀ کـربـلای حـسیـن

  قـدم نه به صحن و سرای حسین            سـفـر کن به پـائـین پـای حـسـین

  سـلامٌ عَـلـی، عـلـی ابن الحـسـین (3)

  ***********************

  بـه آئـیــنـۀ تـو قــمـر بـوســه زد            به زخـم تن تو، جگـر بـوسه زد

  لـب تـشـنـه‌ات را بـهـانـه نـمـود            لـب تـشـنـه‌ات را پـدر بـوسه زد

  سـلامٌ عَـلـی، عـلـی ابن الحـسـین (3)

  ***********************

  پس از تو جهان شب شده وای من            پریـشان چو زینب شده وای من

  تـو را در عـبـا چـیـدم امـا دریـغ            تـنـت نـا مـرتـب شــده وای مـن

  عـلـی اکــبـرم، ای گـل پــرپــرم (3)

  ***********************

  دو تا فرق تو هـمچو حـیدر شده            بــرای تـو سـاقـی پـیـمـبــر شـده

  سر تو شکـسته ز ضرب عـمود            تنـت بـوسـه بـاران خـنـجـر شده

  عـلـی اکــبـرم، ای گـل پــرپــرم (3)

  ***********************

  چه شـد یـوسـفـم با تـن اطـهـرت            ببـوسـم لـب و روی پـیـغـمـبرت

  چه گـرگی تو را پاره پاره نمود            نه پـیـراهـنی مـانـده نه پـیکـرت

  عـلـی اکــبـرم، ای گـل پــرپــرم (3)

  ***********************

  بـخـنـدد عــدو بر دو چـشـم تـرم            چگـونـه تنـت را به خـیـمه بـرم

  بـمـیــرم کـنـار تـنـت ای جــوان            اگـر پــاسـخـم را نــدی اکــبــرم

  عـلـی اکــبـرم، ای گـل پــرپــرم (3)

  ********** زبانحال سیدالشهدا با حضرت عباس*************

  خـدایا به خـون خـفـتـه آب آورم            بر این پاره تن، نوحه خوان مادرم

  نـمـانـده سـری تـا به دامـن نـهـم            نـمـانـده تـنـی تـا به خـیـمـه بـرم

  ابـوفـاضـل ای ســاقـی لـشـکـرم (3)

  ***********************

  برای غـمـت خـون بـبـارد حـرم            تو گر جان دهی، جان سپارد حرم

  مخواب ای عـلـمدارم من بعد تو            دگر خـواب راحـت نـدارد حـرم

  ابـوفـاضـل ای ســاقـی لـشـکـرم (3)

  ***********************

  دو دستـت جـدا تـا ز پـیکـر شده            ببـیـن دشـمـنـم بـی‌حـیـا تـر شـده

  میان عدو صحبت از غارت است            مـیـان حـرم حـرف معـجـر شده

  ابـوفـاضـل ای ســاقـی لـشـکـرم (3)

  ***********************

  ز داغـت بـرادر قـدم گـشـتـه تـا            دو دست عـلم گـیرت از تن جـدا

  سرت را بر آور ز خاک و ببین            چه آیـد پس از تو سـر خـیـمـه‌ها

  ابـوفـاضـل ای ســاقـی لـشـکـرم (3)

  ***********************

  دگـر خـواب راحت نـدارد حـرم            لـبــاس اسـیـــری تـن دخــتـــرم

  به خیمه شده خواهـرم سـوگـوار            کــنــار تـو نـوحـه ســرا مــادرم

  ابـوفـاضـل ای ســاقـی لـشـکـرم (3)

  **********زبانحال حضرت زینب در قتلگاه امام *************

  زمیـن لـرزد و آسـمـان غـرق آه            به یک تن زدند، از ستم یک سپاه

  نهادم به روی سرم هر دو دست            کـه قـاتـل رود جـانـب قـتـلـگــاه

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ***********************

  دویـدم به هـر سـو به دادم برس            و یـا حیّ و یا هـو به دادم بـرس

  رسیـدم به جـایی که از بی‌کـسی            به دشمـن زدم رو، به دادم برس

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ***********************

  منم نوحه خوان، مادرم دل غمین            که گـلچـین شده با گـلم هـمنشـین

  روی برگ گل می‌کشد خنجر و            نـشـسـته به بـالای عـرش بـرین

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ***********************

  بـود زیـنـت خـاتــم الـمـرسـلـیـن            بـود فـرش او بـال روح الامـیـن

  مـزن، نا مـسلـمان به قـرآن تو پا            نخوابان تـنـش را به روی زمین

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  ***********************

  مزن بر تنـش ای سنان رحم کن            مبر خاتـمـش، ساربان رحـم کن

  بگو قاتـلش را که خنجـر مکـش            بر این کـشتۀ نیـمه جان رحم کن

  حسین، یا حسین یا حسین یا حسین (3)

  **************************


  نظرات  (۰)

  هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی