هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی
کانال این وبلاگ
شنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۱:۰۲ ب.ظ

سبک هماهنگ - ماه حزن و غم و اشک و زاری رسیده

 • ۷۵ نمایش
 • سبک هماهنگ - ماه حزن و غم و اشک و زاری رسیده

  رسول میثمی

  دریافت سبک  

  ماه حزن و غم و اشک و زاری رسیده

  فاطمه شد از این غصه قـامت خـمیده

  می‌زند به سینه و سر فـاطمه            خون شده دل خلق عـالم همه


  آه، ز کـعـبـه رسـیـده نـوایـی            مــاه زهــرا شـده کــربـلایـی

  آه و واویـلـتا ای حسین جان

  ***********************

  شد محرم بود عرش رحمان سیه پوش            می‌رسد دم به دم ناله و نوحه بر گوش

  یا حـسین شده ذکـر لـبهای ما            روضه‌اش بسوزاند دلهای ما

  آه، بـریـزد ز چـشـمـم سـتاره            دل، شده از غـمش پُر شراره

  آه و واویـلـتا ای حسین جان

  ************مسلم ابن عقیل**************

  مـسـلـمم مـن نـدارم به کـوفـه پـنـاهـی            جـز نـم اشـک و آهـم نـدارم سـپـاهـی

  گـشته‌ام اسیر جهل و سلـسلـه            دائـما بود بر لب این زمـزمه

  آه، به کوفه میا ای حسین جان            آه، شکسته شده عهد و پـیمان

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  ***********************

  دست بـسته، لـب تـشنـه گـشـتم فـدایت            ای حسین جان بود هستی‌ام خاک پایت

  می‌دهم سلامـی با قلب حزین            برتو و عزیزانت ای بی‌قرین

  در، ره تـو جـدا شـد سـر من            جـان، فـدای تو ای دلـبـر من

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  ************حر بن ریاحی **************

  رو سـیـاهـم مـنـم حــر در مـانــدۀ تـو            بـگـذر از مـن شـدم سـائـل خــانـۀ تـو

  بسته‌ام به رویت راه ای مقتدا            بگـذر از گناهم ای خون خدا

  من، پشیـمانم و سر به زیـرم            آمــدم، تـا بــرایـت بــمــیــرم

  ای عزیز خدا ای حسین جان

  ***********************

  غـصه دارم شـکـسـتـم دل خـواهـر تو            وای من گـر نـبـخـشـد مـرا مــادر تـو

  آمــدم فــدایـی اصـغــر شــوم            بهر تو دهم جان و بی‌سر شوم

  تا، نـصیـبم شود این سعـادت            بـا، سـعـادت روم تـا شهـادت

  ای عزیز خدا ای حسین جان

  ************حضرت رقیه **************

  بـر تن من بـود ای پـدر جـان نـشـانـه            از طـنـاب و رد کـعـب نـی، تـازیـانـه

  گویمت     -   تو را از ظلم کوفیان            بعـد تو    -    شده کـارم آه و فغـان

  آه، ببین گوشه معجرم سوخت            آه، ببین بی‌تو بال و پرم سوخت

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  ***********************

  شام هجرانت ای جان، من از پا فتادم            مــادر تــو در آن دم رسـیــده بـه دادم

  زد صـدا    الا ای نـور دیــده‌ام            دخترم     ببین من هم غـمدیده‌ام

  آه،    که خاری به پـایم نـشسته            آه،    زمین خورده‌ام دست بسته

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  ***********************

  جـان بـابـا بـبــر دخــتـرت را شـبـانـه            خـسـتـه‌ام من بـرای تو گـیـرم بـهـانـه

  روی من -- چو روی زهرا شد کبود            پـاسخ--  نگـاه من سـیـلی نـبـود

  آه، ببـین صورتم گـشته نـیلی            رویم، آزرده از ضرب سیلی

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  ************طفلان حضرت زینب **************

  زیـنـبـم مـن کـه دارم بـرایـت فــدایـی            ای حسین جان نبـیـنم به غـم مبـتلایی

  بـسته شد دلـم بر تار موی تو            تا ابـد مـنـم سـربـاز کـوی تو

  آه، مکن رد دو طفلان من را            در، رهت می‌دهند جان و تن را

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  *******

  خـون دل شـد بـرایـت ز دیــده روانـه            این دو گـل را برای تو کـردم نـشـانـه

  هدیه بر تو باشد این دو گوهرم            یا اخا سفـارش کرده شوهـرم

  هـدیۀ من برایت هـمـین است            داغ دو دلـبـر نـازنـیـن اسـت

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  ************عبدالله بن الحسن **************

  سـوی مـیـدان دویــدم فـدای تـو گـردم            ای عـمـو جان بدون تو من بر نگـردم

  داغ تو زده آتـش بر جـان من            عشق تو بود دین و ایمان من

  آه، در آغـوش تو جان سپارم            بیش از این تاب دوری ندارم

  ای عموی غریبم حسین جان

  ***********************

  مــن یـتــیــم غـریـب امــام غــریــبــم            غـصه و غـم شد از زندگـانی نصیـبـم

  درد ایـن یـتـیــمـی نـدارد دوا            تا سرم شود همچون اصغر جدا

  ای، عـمو ای امـیـد و مـرادم            وقـت رفـتن بـرس تو به دادم

  ای عموی غریبم حسین جان

  ************ قاسم ابن الحسن **************

  از حرم رو سوی قـتـلگـه کـرده‌ام من            قاسـمـم جـان سپرد و نگه کـرده‌ام من

  دست و پا تو کمتر زن پیش عمو            ناله‌هـا زدم پیـش چـشـم عـدو

  تا، فـلـک رفـتـه آه از نـهـادم            تــشـنـه بــودی و آبـت نـدادم

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  ***********************

  پـاره پـاره شـده مـصـحـف پـیـکـر تو            مـانـده در زیــر پـا شــاخـۀ پـرپـر تـو

  شد زره برای تو یک پیرهن            پاره شد تنت همچون قلب حسن

  تیغ کـیـنه به رویت کـشـیـدند            پهـلویت را به نـیـزه دریـدنـد

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  ************حضرت علی اصغر **************

  روی دست پـدر می‌روم سوی مـیدان            می‌دهـم در ره دین حق هدیه این جان

  می‌شـوم فـدای شـاه عـالـمـین            اصغرم گل باغ زهـرا حسین

  ذبـح شـشـمــاهـۀ پـرپـرم مـن            صـیـد دام بــلا اصـغـرم مـن

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  ***********************

  حـرمـلـه بـا سه شـعـبـه گـلـویم دریـده            ذبح عطشان چو من در جهان کس ندیده

  با چه رو پدر آید سوی حـرم            مادرم نـبـیـند خـون حـنـجـرم

  آه، از این غـربت بـیـکـرانـه            بـر، گـلـویم عـدو زد نـشـانـه

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  ************حضرت علی اکبر**************

  اربــاً اربــا شــده پـیــکــر نـازنـیـنـت            گـشـته بـابـا عــزادار خـون جـبـیـنـت

  خیز و بین که دشمن شادم اکبرم            نـاله‌ها کند بهـر تو خـواهـرم

  آه، حرم شد پُر از شور و غوغا            از، غـم و شیـون دخت زهرا

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  ***********************

  گو چـگـونه تـنـت را به خـیـمه بـیارم            ای عـلـی جـان دگر قـوتـی من نـدارم

  لحظه‌ای بخوان بابا من را علی            تا شود دلم از صوتت منجلی

  آه، بـرایـم نــمــانـده تــوانــی            بعـد تو وای از این زندگـانی

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  ************حضرت عباس **************

  تـا کـنـارت رسـیــدم بــرادر خـمـیــده            دیـده‌ام پـیکـرت را که در خون تپـیده

  جـان دهی کـنار نهـر علـقـمه            می‌دهد مـزارت بـوی فـاطمه

  آه، جـدا شد دو دستـت بـرادر            غرق خون شد همه سینه و سر

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  ***********************

  یارب این قوم همه هست من را گرفتند            میر و سردار بی‌دست من را گرفـتـند

  کودکان به دیدارت دل بسته‌اند            منـتظر به راه تو بنـشـسته‌اند

  آه، بـدون تـو بـی‌لـشـگرم من            آه، که تـنـهـا و بـی‌یـاورم من

  آه و واویـلــتـا از غــریــبـی

  ************روز عاشورا **************

  من به دنـبـال تـو مـی‌دوم یـابن زهـرا            ای حسین جان ز تو خواهشی دارم آقا

  مـادرم وصیـت کـرده یا اخـا            جای او ببوسم من روی تو را

  بـی‌بــرادر شـوم مـن دوبـاره            یا حسین اشک من کن نظاره

  آه و واویـلـتا ای حسین جان

  ***********************

  تـا بـه مـقــتـل کــنـار تـن تـو رسـیـدم            نــالـه از دل زدم جـامــه‌ام را دریــدم

  جان دهم زداغت ای صد پاره تن            گو چرا نداری کهـنه پیرهـن

  آه، که زخم دلت را نمک زد            آه، عدو زیـنـبت را کـتک زد

  آه و واویــلــتـا از اسـیــری

  ضعیف

  متوسط

  خوب

  بسیار خوب

  عالی

  : امتیاز

  نقد و بررسی

  با توجه به مستند نبودن و تحریفی بودن قصۀ افتادن از ناقه در بین راه و گم شدن و .... بیت زیر تغییر داده شد، جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت روایات تاریخی همین سایت مراجعه فرمائید.

  بیـن صحـرا شـبـی من ز نـاقـه فـتـادم            مــادر تــو در آن دم رسـیــده بـه دادم

  مـادرم وصیـت کـرده یا اخـا            بوسه بر گلویت ای خون خدا

  ابیات زیر به دلیل ایرادات محتوایی و معنایی تغییر داده شد

  ای، عـمو ای مـرید و مـرادم            وقـت رفـتن بـرس تو به دادم

  آه، حرم شد پر از شور و غوغا            از، غــم و شــیــون اُمّ لــیــلا

   

  ***************************

  نظرات  (۰)

  هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی