هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی

شعر آئینی مدح و مرثیه اهلبیت علیهم السلام

هیئت شهید غلامحسین فتحی
کانال این وبلاگ


نوحه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها- ۲۱

×××××××××××××××

 امیر عباسی

 دریافت سبک

خون گریه کن ای دل برای زهرا            بـشـنــو ز پشت در نــوای زهــرا

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××

بین در و دیــوار غـوغـا به پـا شد            زهــرای مـرضـیـه جـانش فـدا شد

در پـشـت در بــا آوای حــزیــنـی            نــالــه زده که یــا فضه خــذیـنــی

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××

غمنامه می خواند از غصه بـلـبـل            هـم گــل شده پرپر هـم غنچـۀ گـل

دسـتــان مــولا را از کینه بـسـتـنـد            پـهـلـوی یــارش پشت در شکستند

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××

کوچه بنی هاشم

در کوچه ها شــرح غـم اینچین شد            زهــرای مـرضـیـه نقش زمین شد

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××

در پیش چـشـمـانِ حـسـن خــدایــا            شد چادرش خاکی در کوچه زهرا

ای دل بـپــو هــر دم آه و واویــلا            دسـتِ عــدو و مــاهِ روی زهـــرا

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××

نقش زمین گرچه خـیـر النـسـا بود            آن روز، روزِ قـتـلِ مـجـتـبـی بود

عُــمــری اشــک و آه و دیــدۀ تــر            خون گریه کرده بر غـمهای مـادر

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

زیارت شهدای احد

 

ای عــمّ پـیـغـمـبـر مــاه شـهـیــدان            بنگر تو زهرا را با چشمِ گــریـان

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××

من آمــدم تــا کـه گــویــم بــرایـت            از قـصـۀ جـانـسـوزِ یـک جـنـایت

تا عــرش اعــلا رفـتـه ســوزِ آهم            شد یک نـفـر در کوچه سـدّ راهـم

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××

نالان از آن صحنه روح الامین شد            زهـرا در آن کوچه نقش زمین شد

این حاجتم را خواهش از خـدا کن            عــمــو بـرای رفــتــنــم دعــا کـن

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××

بستری شدن   

دارد دلِ زیــنــب از غـــصـــه آوا            در بــســتـــر افــتــاده امّ ابــیــهـــا

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××

بــا دیــده ی تــر نـافــلــه بـخـوانـد            در بـیـن بـسـتـر نـافـلــه بـخــوانــد

گـویــا که جــانِ او بر لب رسیـده            زیـنب نـگـاهـش بـر قــدِّ خـمـیــده

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××

بـگــو چــرا چـشــمِ بــابــا شده تـر            لــرزه فــتـاده بـر دسـت تـو مــادر

کــارِ دلت از چه غـم پـروری شـد            یـاس جــمــالِ تـو نـیـلـوفــری شـد

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××××××××××××××××××

 امیر عباسی

  دریافت سبک 

هستم عـلـی جـانـم دلـتـنـگ بـابـا            بــگــو اذان گــویــد مـــؤذّنِ مــا

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××

در بینِ بستر با این وضع و حالم            مـشـتـاقِ صـوتِ محـزون بِـلالـم

مــؤذّنـــا بــرگـــو اذانِ دیــگــــر            تا زنــده گــردانــی یــادِ پـیـمـبـر

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××

تا عرش حق میرفت سوز و نوایش            آمـاده مـی کــردم عــبـا بــرایـش

بگو که زهــرا آن نــور هــدایت            شـــود شــهــیــده در راهِ ولایـت

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

 

طلیعه ی فاطمیه

آمـد بــهــار ایــمـان فــاطــمــیــه            آمـد دوبــاره یــاران فــاطــمـیــه

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××

دوبــاره مـی بـیــنـم بـا دیــدۀ تــر            سر بند یا زهرا بسته به هـر سـر

ای شیعه حـقّ آن بانـوی غـم دار            یـاد شـهـیـدان را زنـده نـگـه دار

واویلا واویلا آه و واویلا

 ×××

او که دل زارش از غـم شکـسته            نـافـلـه مـیـخـوانـد ولـی نـشـسـتـه

او که به لب جـز ذکر حق نـدارد            دستـان مـجـروحـش رمـق نـدارد

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

کوچه بنی هاشم

در کوچه ها شرح غم اینچین شد            زهـرای مـرضیه نقـش زمین شد

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

در پیش چـشـمـانِ حسن خــدایــا            شد چادرش خاکی در کوچه زهرا

ای دل بـپـو هـر دم آه و واویــلا            دست عــدو و مــاهِ روی زهــرا

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

نقش زمین گرچه خیـر النـسا بود            آن روز، روزِ قـتلِ مـجـتـبی بود

عُــمـری اشـک و آه و دیــدۀ تــر            خون گریه کرده بر غمهای مادر

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

زبانحال حضرت زهرا(س) با حمزه

ای عــمّ پـیـغـمـبـر مـاه شـهـیدان            بنگر تو زهرا را با چـشمِ گریان

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

من آمــدم تــا کـه گـویـم بــرایـت            از قـصـۀ جـانـسـوزِ یک جـنایت

تا عـرش اعـلا رفـتــه سـوزِ آهم            شد یک نفر در کوچـه سدّ راهـم

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

نالان از آن صحنه روح الامین شد            زهرا در آن کوچه نقش زمین شد

این حاجتم را خواهش از خدا کن            عــمــو بـرای رفــتـنـم دعــا کـن

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

شب شهادت

سَـروِ قـد مـولا از غـم خــمـیــده            شـبِ شـهــادت زهـــرا رســیــده

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

امشب بُوَد دلخوش از عطر کوثر            فـردا شـود مـولا بی یار و یــاور

پژمرده گشته در گلشن گـل یاس            سوز یتیمی کم کـم گردد احساس

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

گـرچـه بُـوَد درد او بـی کــرانـه            این روزِ آخـر کــرده کـارِ خـانه

امـشـب بُـوَد زیـنـب کـنـار مــادر           فـردا بُـود چـشـمش از داغ او تر

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

روز شهادت

 

روز عـزای عـصـمت خــدا شــد            مظلومِ این عالَم صاحب عـزا شد

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

مـدیــنــه گـشـتـه صحنـۀ قـیـامت            یا حضرت مهدی سـرت سلامت

خاک مدینه خـون گـریـد ز ماتـم            جـان داده زهــرا امـا با قـدِ خــم

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

با قـامتِ خــم شد مـهـمـان بــابــا            با صورت نیلی جان داده زهــرا

این درس زهرا می باشد به امّت            بـایــد فــدایــی شـد بـهــر ولایـت

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

بعد از شهادت

یارب دگر بی یـار و یــاورم من            در جبهـۀ حق بی همسنگـرم من

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

در آتش غــم ســوزد حـاصل من            فِـراق زهــرا خـون کرده دل من

از هَست و بودِ عـالـم در گُسَستم            کـنـار قـبــر زهــرایــم نـشـسـتــم

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

عـلی شده بی کس زهــرا کجایی            ای یار مجـروحم داد از جـدایـی

در راه دیـن دادی بود و نـبـودت            گُــواه مــن آن صـورت کـبـودت

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

وداع با فاطمیه

 

ای فـاطـمـیــه ای سـوز دل یــار            مُـحــرّمِ زهــرا خــدا نــگــهــدار

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

ای فـاطمـیـه خــون کردی دل ما            خـدا نـگـهدار ای عــزای زهــرا

ای فـاطـمـیـه از اشک عـلـی گـو            از صورت و پهلو و دست و بازو

واویلا واویلا آه و واویلا

×××

برای یاران از غسل و کـفـن گـو            از اشک زیـنـب از آهِ حسـن گـو

بـگـو بـرای مـا از دستِ بـسـتــه            از سـیـلـی و از پـهـلوی شکـسته

واویلا واویلا آه و واویلا

×××××××××××××××××××

 امیر عباسی

  دریافت سبک 

درود هــمــه اهــل بــیــت و            نــبــی مُــکــرّم بــه زهـــرا

مـن الآن الـی روز مـحـشـر            ســلام دو عــالـم بـه زهــرا

قـسـم بر شـرافـت، شـرافـت            بُوَد روز و شب در طوافش

درود تــــمــــام مــــلائـــک            به صبر و حجاب و عفافش

نــوای دل ما - - چو حیـدر چو طاها

همیشه به هر جا-- یا زهرا یا زهرا

یا زهرا یا فاطمه...

×××

مـنـم آنـکـه از بـهـر قـربـان            نـبــاشــم بــرای تــو قــابــل

تـویی آنـکـه از جـانـب حـق            به شـأنـش شده سـوره نـازل

تویی کوثر مهر و احـسـاس            به بــاغ نــبــوت گــل یــاس

بـه گــنـجـیـنـۀ عـشـق بــابـا            تویی برتر از دُرّ و الـمـاس

هـمـاره به سویت -- بُـود روی بـابا

تـویـی روحِ بـیـنِ -- دو پهـلوی بابا

یا زهرا یا فاطمه...

×××

پس از هجر بـابـا به یـثـرب            به تو شد ز دشـمـن سـتـمـها

پــی یـــاری دیــن و قـــرآن            شــدی تـو گـرفـتــار غـمـهـا

چنان بر تو شد ظلـم بی حـد            ز ســوی عــدو ظــالـمــانــه

که بـایـد بـپــرسـم غـمـت را            ز مــیــخ در و تــازیـــانـــه

ز بـار مـصـائب -- خـمیـده شدی تو

به پشت همان در-- شهـیـده شدی تو

یا زهرا یا فاطمه...

×××××××××××××××××××

 حسین رضائیان 

  دریافت سبک 

کـنار پـیـکرت زهـرا ببین لبـریـز آهم            ز بعـد تو بـرای درد دل دنـبـال چـاهم

مـنـو داغ فـراقـت، مـنـو درد جــدایـی            مـرا با رفتن خود، غـریـبـم می نـمایی

حبیبم حبیب، به دردم طبیب، مسوزان قلب حیدر

ببین مجـتـبی ، که دارد نوا، مـرو از خـانه مـادر

×××

شرر زد غسل تو بر جان حیدر یاس خوشبو            که دستم را رساندم فاطمه بر زخم بازو

دگـر شـد آشـکـارا، دلـیـل رو گـرفـتـن            به هنگـام نـمـازت، دل و پهلـو گـرفتن

ببین دخترت ، نشسته برت ، ز غصه خون فشان است

به شور و به شین، ز داغت حسین، لبالب از فغان است

×××××××××××××××××××

 میثم مطیعی

 دریافت سبک 

بعد از تو ـــ  مدینه و سکـوت و حـسرت ـــ  مدیـنـه و غروب و غربت(2)

آه، علی و روزگار غم ها          علی و خاطرات زهــرا(2)

ای بهار من خــدانگـهـدار          قـرار من خــدانـگــهـدار(2)

فاطمه بی تو بی سـپـاهم          فــاطمه بی تو بی پناهم(2)

×××

بعد از تو ـــ  نه همدمی نه غمگساری ـــ   نه صبر و طاقت و قراری(2)

آه، از آسمون بی ستاره          شب عـلی سحــر نـداره(2)

ای تموم دلخوشی حیدر          پـنـاه من پس از پـیـمبـر(2)

فاطمه بی تو بی سپاهم          فـاطمه بی تو بی پناهـم(2)

×××

مــدیــنـه ــ قـسـم بـه غـربـت بـقـیـعــت ــ بــه عــطـر تـربـت بـقـیـعــت(2)

ما غـریـبـه های آشنایـیـم          همسایه ی امام رضاییــم(2)

باز، میان بین الحرمینت          قـسـم مـیدم به زینـبینـت (2)

می پرسیم از ام البـنیـنـت          کـو قـــبــر مـادرِ حسینت؟

فاطمه بی تو بی سپـاهم          فـاطمه بی تو بی پنـاهـم(2)

×××

مـی آیــد ــ صــدای الـعـطـش دوبــاره ــ رفــتــه عـمـو کـه آب بــیــاره(2)

وای بارون سنگ اگه بباره          اگه  که مشکـش بشه پـاره(2)

وای؛ اگر چـه دلها بیـقـراره          قــول عـمــو نـشـد نـــداره(2)

سـاقـی کـربــلا ابـالـفــضـل          دستش شـده جــدا ابـالـفضل

××××××××××××××××××

 میثم مؤمنی نژاد

 دریافت سبک 

باغبانم من و باغ من آتش گرفته            یاس من پرپر و یاسمن آتش گرفته

دل آتــش بــســـوزد بــر دل مـن            یک علی ماند و یک مدینه دشمن

فـاطـمـه فـاطـمـه فـاطـمـه جـانـم

 ×××

بستن دست خیبر گشا دارد تماشا            پیش چشم علی بشکند شاخۀ طوبی

به نگـاهت قـسـم به دست بـسـتـه            دل من مـثـل بـازویت شـکـسـتـه

فـاطـمـه فـاطـمـه فـاطـمـه جـانـم

 ×××

سورۀ قدر من سورۀ کوثرِ لولاک            فاطمه بر زمین خورده و می‌لرزد افلاک

مصحف عمر من ورق ورق شد            آفـتـاب عــلـی رنـگ شـفــق شـد

فـاطـمـه فـاطـمـه فـاطـمـه جـانـم

×××

 بعد از شهادت

 

ماه گردون کنار مزار آفتاب است            یا سر تربت فاطمه ابوتراب است

خون دل می‌چکد از چشم مردی            ای مدیـنه تو با عـلـی چه کـردی

فــاطـمـه فــاطـمـه خـدا نـگـهـدار

 ×××

قـتـلگـاه تو شد تا ابد غـمخانـۀ ما            بین دیوار و در کشته شد پروانۀ ما

رفـتـی ای کـشتی پـهـلـو گرفـتـه            زیـنـبـم در بـغـل زانــو گـرفـتــه

فــاطـمـه فــاطـمـه خـدا نـگـهـدار

 ×××

دل مرغ سحر سوزد از امن یجیبم            بغض بشکسته گوید که زهرا من غریبم

نـیـمـه جـان بر سـر قـبـر جـوانم            سـوزم و تا سحـر قـرآن بخـوانـم

فــاطـمـه فــاطـمـه خـدا نـگـهـدار

×××××××××××××××××××

 میثم مومنی نژاد

 دریافت سبک 

هـیــزم آورده دشـمـن خــدایــا            شعـله زد آتش از درب خـانـه

نـالـه‌ای کـودکـانه بـلـنـد اسـت            مـــادرم را مــزن تــا زیــانــه

وامصیبت؛ وامصیبت؛ وامصیبت؛ وامصیبت

 ×××

ای فـلـک تا هـمـیـشـه بـنـالـی            این چه ظلم و غم بی حساب است

ظـالــمـی مـی‌زنــد تــازیــانـه            دست خیبر گشا در طناب است

وامصیبت؛ وامصیبت؛ وامصیبت؛ وامصیبت

×××

کوه صبر از مصیبت شکـسته            فـاطـمـه پـشت در نـاله مـی‌زد

ای مدیـنه چه کـردی که دیگر            روز و شب فاطمه گریه می‌کرد

وامصیبت؛ وامصیبت؛ وامصیبت؛ وامصیبت

×××

بعد از شهادت حضرت 

شب شد و چـشم مـاه و ستـاره            شـاهــد چــشــم بــارانــی مـن

بر مـزار غـریب تـو هـر شب            بـشکـنـد بـغـض پـنـهـانـی من

فاطمه جان؛ فاطمه جان؛ فاطمه جان؛ فاطمه جان

 ×××

شب شد و تا سحر گریه می‌کرد            یک جـوان بر مـزار جـوانـش

یـاد روزی کـه در قـلـب آتـش            نــالـه زد مــرغ هـم آشـیـانـش

فاطمه جان؛ فاطمه جان؛ فاطمه جان؛ فاطمه جان

 ×××

مـیـل رفـتـن بـه خــانـه نـدارد            کاش عـالـم هـمین شب بـمانـد

چـاره ســاز غــم عـالـمـی در            چــارۀ اشـک زیـنـب بــمــانـد

فاطمه جان؛ فاطمه جان؛ فاطمه جان؛ فاطمه جان

 ×××××××××××××××××××

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی